Rozliczenie PIT za 2021 rok – jakie zmiany wprowadza Polski Ład?

LaptopPolski Ład wpływa na ustawy podatkowe, wprowadzając w nie liczne zmiany. Warto zdawać sobie jednak sprawę, że nie wszystkie zaczynają obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2022 roku – niektóre z nich zmieniają już rozliczenie PIT za 2021 rok. Zobacz, czy wdrażane przez rządzących zmiany dotyczą też ciebie.

Polski Ład, który wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 r., to próba odbudowy gospodarki wyniszczonej przez trwającą pandemię COVID-19. U jego podstaw leży zmniejszenie nierówności społecznych, stąd liczne modyfikacje w ustawach podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zobacz, co się zmieni i sprawdź, czy nadchodzące zmiany będą dla ciebie korzystne.

 

Polski Ład – rozszerzenie preferencji dla małżonków

We wdrażanej nowelizacji wprowadzono korzystną zmianę dla młodych małżeństw. Rozliczenie PIT za 2021 rok we wspólnym zeznaniu będą mogli złożyć również ci małżonkowie, którzy nie pozostają w związku przez cały rok (w roku, w którym związek małżeński został zawarty). Warunkiem jest fakt trwania małżeństwa i wspólności majątkowej do 31.12.2021 roku. Co więcej, wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów może złożyć również wdowa lub wdowiec, jeżeli śmierć jednego z małżonków nastąpiła w roku zawarcia małżeństwa lub w następnym, gdy jeszcze nie został rozliczony poprzedni rok podatkowy.

Polski Ład sprawia również, że rozliczenie PIT za 2021 rok będą mogły złożyć wspólnie również małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach liniowych lub rozliczający się w ryczałcie ewidencjonowanym, w zakresie opodatkowania innych przychodów niż z tzw. najmu prywatnego. Warunkiem umożliwiającym wspólnie zeznanie podatkowe małżonków w takiej sytuacji jest jednak złożenie “zerowego” PIT-36 lub PIT-28. Oznacza to, że według skali podatkowej wspólnie z małżonkiem będą mogli rozliczyć się ci przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim nie uzyskali przychodów ani nie ponieśli kosztów uzyskania przychodów.

 

Modyfikacja ulgi dla dzieci w Polskim Ładzie

Również przepis art. 27 f ust. 4 ustawy o pdof zostaje zmodyfikowany, a zmiany obowiązują już w kwestii rozliczenia PIT za 2021 rok. To wyraźne wsparcie dla rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, którzy nie mogli porozumieć się w sprawie podziału między siebie przysługującej im kwoty ulgi. Od tego roku zatem:

  • po połowie korzystają z niej rodzice lub opiekunowie prawni, którzy wspólnie wykonują władzę rodzicielską po rozwodzie lub w separacji (tzw. opieka naprzemienna) lub jeśli miejsce zamieszkania dziecka jest pod tym samym adresem, co obojga rodziców,
  • ulga pozostaje w 100% po stronie rodzica, który po rozwodzie sprawuje opiekę nad dzieckiem (z którym dziecko mieszka) we wszystkich pozostałych przypadkach.

 

Ulga rehabilitacyjna w Polskim Ładzie

W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu, zmianie ulega również obowiązująca ulga rehabilitacyjna. Wiele kontrowersji budził w niej bowiem zapis o odliczeniu wydatków związanych z zakupem leków, których konieczność stosowania musiała być potwierdzona przez lekarza specjalistę. Zmiany określają jaśniej, że rozliczeniu podlegają leki w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne. Ten krok pozwolił zlikwidować wątpliwości interpretacyjne.

Co istotne, rozliczenie PIT za 2021 r. w Polskim Ładzie może obejmować ulgę rehabilitacyjną z poszerzonym katalogiem wydatków objętych nią. Pojawiają się bowiem m.in. wydatki na zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych (wyszczególnionych w załączniku do ustawy), zakup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyposażenia umożliwiającego używanie wyrobów medycznych.

Ulga rehabilitacyjna w Polskim Ładzie obejmie również szereg produktów istotnych dla osób zmagających się z niepełnosprawnościami. To m.in. pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady czy wkłady anatomiczne. Trzeba jednak zwrócić uwagę, które z nich podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w pełnej kwocie poniesionej przez podatnika, a które mogą być odliczone w kwocie nieprzekraczającej 2280 zł. Aby nie doszło do żadnych pomyłek, dobrze jest poprosić o pomoc doświadczone biuro księgowe, które wykonuje rozliczenia PIT dla osób prywatnych.

Co jeszcze zmienia Polski Ład w kwestii ulgi rehabilitacyjnej? Podatnicy mogą odliczać wydatki związane z najmem i naprawą sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych dla prawidłowej rehabilitacji oraz ułatwiających codzienne funkcjonowanie. Wprowadzono również możliwość rozliczenia zakupu, naprawy lub najmu niezbędnego wyposażenia, które umożliwia wykorzystywanie tych przedmiotów. Co istotne, w tym przypadku wydatki nie są limitowane.

Rozliczenie PIT za 2021 rok, w którym pojawia się ulga rehabilitacyjna, może obejmować również odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej (dot. I grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do 16 r.ż.) na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego czy rehabilitacji leczniczej. Ulgą objęte zostaną również odpłatne przejazdy zarówno osób niepełnosprawnych, jak i ich opiekunów, w związku z pobytem na tego rodzaju turnusach. Należy jednak pamiętać, że każdy poniesiony koszt należy odpowiednio udokumentować.